İlhan AVCI – Türkiye’de Hidrolik Santral (HES) Planlama, Yatırım ve İşletilmesinde Özelleştirme Süreci; Hedefler, Beklentiler ve Sonuçları

Kamu kaynaklari, planlama ve kamusal görev Kamuya ait yer altı ve yer üstü kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi içinde ve kamu yararına kullanılmasını sağlayacak planların hazırlanması, devletin ve ilgili kamu kurumlarının devredilemez yetki ve asli görevlerinden biridir. Bu cümleden olarak, Yüksek Planlama Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi planlama üst kurum ve kuruluşların yanında, doğal ve […]