İbrahim Ö. Kaboğlu – Anayasa: Tarihin Yükü, Gelecek Kuşaklara Karşı Ödev

Anayasanın araçsallaştırılarak istismar edildiği, ihlal edildiği ve anayasa suçu işlemenin alışkanlık haline getirildiği, adeta “anayasanın unutturulduğu” bir ortamda, güçlü bir “anayasa siyaseti”ne ihtiyaç vardır. Bunun için muhalefet partileri, ayrı ayrı ve mümkünse birlikte, bir “anayasa siyaseti” oluşturmak durumunda. Önce, anayasal kamuoyunun önemine dikkat çekmek uygun düşer. Sonra, hedef belirlemesi yapmak gerekir. Nihayet, izlenecek yol ve […]

İbrahim Kaboğlu – İnsan Haklarının Asgari Eşiği: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

 “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik “İnsan Hakları Evrensel Beyanname”sinin Resmi Gazete ile yayınlanması ve yayından sonra okullarda ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nun  6/4/1949  tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.” (Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-16199). Görüldüğü üzere Türkiye, İnsan […]

İbrahim Kaboğlu – OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Anayasa’yı ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni Uygulayabilecek mi?

Giriş  Hükümet, Anayasa  ve Olağanüstü Hal Kanunu  çerçevesinde gerekli önlemleri almak yerine, bir yıllık OHAL  yönetiminde 26 adet Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde  Kararname (OHAL KHK) çıkardı. Bunlar,  genellikle, Anayasa’da öngörülen usul kurallarına uyulmadan hazırlanılarak yürürlüğe konuldu. Şöyle ki ;  OHAL KHK, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Bununla birlikte, toplantı tarihi ile kararnamenin Resmi Gazete’de […]

İbrahim Kaboğlu – Demokrasi Sınavındaki Toplum

Neden devlet değil de toplum?  “Demokratik hukuk devleti” (md.2) ve “demokratik toplum” kavramları, anayasal düzende (md.2 ve 13) birbirini tamamlasa da, 16 Nisan 2017 günü oylanan 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,  devlet ve toplum ayrışmasına neden oldu. Şöyle ki; halkoylaması kampanyası, “evet” için resmileştirildi;  halk ise, “hayır”  dedi. Devlet ve toplum, […]

İbrahim Kaboğlu – Demokratik Anayasa İçin Yol Temizliği

Bu başlık, demokratik anayasa için önkoşullar çağrışımı yapmakta ve yasal düzlemde düzenlemeler yapma gereğini ifade etmektedir. Yasal düzlemde, özellikle düşünce özgürlüğü (ifade ve basın özgürlükleri) ve toplu (toplantı, gösteri ve dernek) özgürlükler alanında yürürlükte bulunan ve bu özgürlükleri sınırlayan, -bazen kullanılamaz hale getiren- ve Anayasa’ya aykırı olan yasaların elden geçirilmesi gereklidir. Ne var ki, demokratik […]

İbrahim Kaboğlu – Parti Programlarında İnsan Hakları ve Demokrasi Ekseni

          Önce hacim (nicelik), sonra içerik (nitelik) yönünden bakalım: AK Parti Beyannamesi, toplam 376 sayfa; “Demokratikleşme ve yeni anayasal sistem”e ayrılan sayfa sayısı 50. CHP “Seçim Bildirgesi 2015” toplam 200 sayfa; “Özgürlük, Hukuk Devleti ve Demokrasi”ye özgülenen sayfa sayısı 20 (s.18-37). “Toplumsal onarım ve huzurlu gelecek” başlıklı MHP seçim beyannamesi; toplam […]