ey-plants-hero.jpg.rendition.1800.1200

SD Dergi 130/131/132 Çıktı: Sosyal Devlet Perspektifinde; Ekonomi, İklim Krizi, Dijitalleşme

Sunuş

Değerli okurlar,

Bu sayımızda sosyal politika ve ekonomi, iklim krizi, dijitalleşme konularını işledik. Bu arada, serbest yazılar da dahil olmak üzere, hemen hemen tüm makalelerin “sosyal devlet” perspektifinde yazıldığını belirtelim.

İlk bölümün başında Yüksel Taşkın’ın sosyal devletin inşasını öncelikle ele alma gereğini vurgulayan ve bunun bazı enstrümanlarını dikkate sunan yazısı yer alıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), genç işsizliği bir yana, çalışanların da eşitsizlik ve güvencesizlik sorunlarını –özellikle yerel yönetimler temelinde- inceliyor. Ekonomi alanında Ertan Aksoy, emeğin ucuz ama hayatın pahalı olduğunu yazarken, AKP Türkiye’sinde bu olgunun dergi çıkıncaya değin daha da belirginleşeceğini herhalde tahmin edemezdi. Ahmet Oğuz Demir, dünya ülkelerinde gerçekleşmiş 2020 ve beklenen 2021/2022 büyüme oranlarını karşılaştırarak bizi çok zor bir yeni yılın beklediğini belirtiyor. 

İkinci bölümde ele alınan iklim değişikliği konusu, bir ilk makale çerçevesinde Erdal Kart tarafından, başta hava kirliliği olmak üzere, iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki dolaylı ve dolaysız etkileri açısından irdeleniyor. Zeynep Altıok Akatlı, COP26 arka planında iklim krizini ve AKP iktidarının çevreye dönük umursamazlığını ele alıyor. Bölümün, sosyal örgütlenme ilkelerini ve bunları gerçekleştirmenin iklim krizine etkilerini dikkate sunan son makalesi Kadriye Sezgin’den.

Üçüncü bölümün konusu olan “dijitalleşme”ye ilişkin ilk yazı, Caner Güney’in veri ve yapay zekanın demokratikleşmesi sorununu ele alan makalesi. İki SPD’li yetkilinin gelecekteki emek toplumu ile dijital dönüşümün ilişkisini inceleyen yazısını ise Aydın Cıngı Türkçeye çevirmiş. Ahmet Gire, bölümün son makalesinde, “yazılım” etkinliğini sosyal-tarihsel bağlam içinde tüm evreleriyle okurun bilgisine sunuyor.

Serbest yazılar bölümünde Cem Erciyes’in “kitapçı-online” düalizmine yönelik görüşleri, kağıdın altın değerine ulaştığı son dönemde daha da çok anlam kazanıyor. Elif Bali Kurtaran, Hindistan örneğinde tipik bir yetersiz pandemi politikaları bütününü ve bunun sonuçlarını sergiliyor. Mehmet Şakir Örs günümüzün tarihe mal olacak ilginçlikteki siyasal görünümünü tüm yönleriyle -özellikle muhalefet penceresinden- ele alıyor.

Bu sayımızda geleneksel röportajımız yok ama “sosyal demokrasi tartışmaları” bölümümüz yerli yerinde. Tartışmayı bu kez, COVID-19 salgınının kapitalizmi sorgulatması olgusunu anımsatan yabancı bir yazarın -Ülke Sarıca’nın Türkçeleştirdiği- makalesiyle dikkate sunuyoruz.

Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara karşın olabildiğince mutlu bir yeni yıl dileriz. Unutmayın; gidiyor gitmekte olan ve de geliyor gelmekte olan!

İçindekiler

Bölüşüm Adaleti İçin Etkin ve Hak Temelli bir Sosyal Devleti İnşa Etmek En Önemli Siyasi Önceliğimiz Olmalıdır
Yüksel TAŞKIN

Ulusalda Yönetilemeyene Yerelde Çözüm Arayışları: Yerel Yönetimlerde Güvencesizlikle Mücadele
İstanbul Planlama Ajansı

Yeni Türkiye: Emek Ucuz, Hayat Pahalı
Ertan AKSOY

Zor Bir Yıla Doğru: 2022
Ahmet Oğuz DEMİR

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri
Erdal KART

Doğayı Gülümsetmek; Doğayla Gülümsemek
Zeynep ALTIOK AKATLI

Birlikte Yaşam Örgütlenmelerinin İklim Krizine Etkileri
Kadriye SEZGİN

Demokratikleşen Yapay Zeka
Caner GÜNEY

Geleceğin Emek Toplumu Üzerine Dijital Dönüşümü Başarıyla Biçimlendirmek
Julia Borggräfe
Saskia Esken

Bir Garajda Zengin Olmak Mümkün Mü? Yazılımın Mucizesi
Ahmet GİRE

Kahraman Kitapçı ‘Online’a Karşı
Cem ERCİYES

Hindistan’da Pandemi Politikalarının Sosyoekonomik Yansımaları
Elif BALİ KURTARIR

Türkiye’de ‘Demokrasi’ Mücadelesi; CHP’nin ‘İttifak’ Politikaları ve ‘İktidar’ ile  ‘Birinci Parti’ Olma Hedefleri
Mehmet Şakir ÖRS

Korona Krizi Neden Sistemi Sorgulatıyor? Kırılma Noktasındaki Kapitalizm
Albrecht VON LUCKE